“BİL BAKALIM” DİYENLERİN YARIŞMASI tv4 EKRANLARINDA!

BİLGİ YARIŞMASI SEVERLER EKRAN BAŞINA…

BİLGİSİNE GÜVENENLER, HEM EĞLENİRİM HEM YARIŞIRIM DİYENLER HAYDİ YARIŞMAYA…

İSTANBUL’UN HER SEMTİNDE HER SOKAĞINDA KARŞINIZA ÇIKIYOR SİZLERİ YARIŞMAMIZA DAVET EDİYORUZ. 2 YARIŞMACIYLA BAŞLADIĞIMIZ PROGRAMIZDA MÜZİK, SPOR, TARİH VE DAHA PEK ÇOK KONUDA SORULAR SORUYOR, BİLGİSİYLE RAKİBİNİ ELEYEN YARIŞMACILARIMIZA ÖDÜLLER KAZANDIRIYORUZ.

CAN YILDIZ’IN EĞLENCELİ SUNUMUYLA BİL BAKALIM HER CUMARTESİ TV4’TE

“Star Medya Ajans A.Ş’nin lisans hakkı sahibi olduğu TV4 logolu televizyon kanalında yayınlanacak Bil Bakalım adlı yarışma programında yarışmacı olmak için www.tv4.com.tr  adresindeki Başvuru Kayıt Formu’nda yer alan her türlü bilgi, yazı, fotoğraf ve video formu gönderen/onaylayan sorumluluğundadır. Kişinin rızası /bilgisi olmaksızın yapılan başvurulardan Star Medya Ajans A.Ş sorumlu tutulamaz. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formunu dolduran yarışmacı adaylar, başvurunun kendisi ve rızası dışında yapıldığı iddiasında bulunma hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.”AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

                 TV4 logolu televizyonun yayın lisans sahibi Star Medya Ajans A.Ş’nin yayınlayacağı “Bil Bakalım” adlı yarışma programına Başvuru Kayıt Formu doldurmak suretiyle tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (İşbu metinde KVKK olarak anılacaktır) hükümleri doğrultusunda hukuka uygun biçimde toplanarak işlenmektedir. Star Medya Ajans A.Ş., başvuruculardan aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için, elektronik ortamda sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve fiziki ortamda saklama alanlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır .

                Başvuru Kayıt Formunda Yer alan her türlü bilgi, yazı, fotoğraf ve video formu gönderen/onaylayanın sorumluluğundadır. Kişinin rızası /bilgisi olmaksızın yapılan başvurulardan Star Medya Ajans A.Ş sorumlu tutulamaz. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formunu dolduran yarışma adaylar, başvuru sahibinin kendisi olduğunu ve rızası-bilgisi dışında yapıldığı iddiasında bulunma hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir. 

             Tarafımıza ilettiğiniz, üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler için ilgili kişilerden KVKK uyarınca açık rıza aldığınız kabul edilmektedir. Şayet ilgili kişilerin açık rızaları ve söz konusu kişisel verileri paylaşmaya yetkiniz yoksa, bu bilgileri tarafımızla paylaşmamanız gerekmektedir. 

             “Bil Bakalım” yarışmasına başvuru kapsamında dolduracağınız form işlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi belirtmemeniz gerekmektedir.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, 

İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

         İnternet ortamında www.tv4.com.tr adresinde yer alan, tarafınızca doldurulan  Başvuru Kayıt Formu’nda ve  çağrılmanız halinde sözlü ya da çeşitli platformlarda yapılacak görüntülü görüşmede iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizden olan; adınız, soyadınız, doğum yılınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz, telefon numaranız, yaşadığınız şehir, mail adresiniz, fotoğrafınız, videonuz, yaşadığınız şehir ve kendiniz ile ilgili vereceğiniz diğer kişisel bilgiler, KVKK’ nın 4. maddesinde sayılan; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak toplanmakta ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından belirlenen “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne uygun şekilde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 

                       Kişisel verileriniz; 

 • Yarışmacı olmaya hak kazanmanız halinde, başvurunuzun kabulü öncesi tarafınız ile iletişime geçebilmek ve sözlü/görüntülü görüşmeye davet vs işlemler için, iletişim bilgilerinizi kullanarak yarışma programının devamlılığını temin etmek, 
 •  Yarışmaya katılmak üzere başvuruda bulunan diğer adaylar arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak,
 • Yarışmaya farklı yaş gruplarından adayların katılımının sağlanması ve katılımcılar arasında kadın,  erkek oranının dengelenmesi,
 • Özel yetenekleriniz, ilgi alanlarınız, hobileriniz, fobileriniz ve izleyici kitlesinin ilgisini çekebilecek, sizi diğer başvuruculardan farklı kılan özelliklerin belirlenebilmesi,
 • Eğitim seviyeniz, yaptığınız meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak yarışmaya yetkinlik seviyenizin ölçüleceği kriterleri belirleyebilmek,
 • Ülkemizin bölge, şehir, memleket farklılıkları gözeterek, farklı kentlerinden ve bölgelerinden yarışmacı adayları belirleyebilmek,
 • Eğitim seviyesi, meslek ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin her başvurucuya yarışmaya katılımda fırsat eşitliği sağlanması,
 • Yarışma programının akışının düzenlenebilmesi ve daha ilgi çekici yarışmacılar seçilebilmesi,
 • İzleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun her kesiminden yarışmacı adayı belirleyebilmek,
 • Yarışma akışının çoksesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek,
 • Yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları belirleyebilmek,
 • Seçilmeniz halinde gerçekleşecek olan yarışma programının akışını, paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz ışığında belirleyebilmek ve şekillendirebilmek

                       amaçları ile işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

                  Kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinden dolduracağınız Başvuru Katılım Formu  ve sözlü/görüntülü  görüşmeler kapsamında sözlü, yazılı ve elektronik yolla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; 

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

                       Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda;

 

 • Star Medya Ajans A.Ş. ve iş ortakları ile program yapımcısı firma tarafından, görüşmeye ve yarışmaya katılımcı olarak çağrılmanıza dair, iletişime geçilmesi hususunda destek alınması, yarışma programına ilişkin aşamaların yürütülmesi, 
 • Avukatlar, denetçiler, mali müşavirler vergi danışmanları ve sair danışmanlık ve hizmet alınan üçüncü kişilere kanuni haklarımızı kullanabilmemiz,
 • Yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerimiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar,  

                        mahkemeler ve icra müdürlükleri gibi adli merciler ve idari kamu kurumu veya 

                        kuruluşlar gibi mercilere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz 

                        amaçlarıyla, 

 • Ve Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

                         KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

                         kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda sayılan düzeltme ve silme/yok etme hakkının kullanılması halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

                İş bu hakkınızı kullanmak istediğinizde talebinizi; KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Atatürk Mah. Bahariye Cad. No:31 Küçükçekmece/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel Veri sahibinin, KVKK’dan doğan haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresini bildirmesi zorunlu olup,  başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri de eklenmesi gerekmektedir. 

             Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunuz Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında cevaplandırılacak olup,  Star Medya Ajans A.Ş  başvuru sahibinin kimliğinin tespit edilmesi  ve başvuru sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması  adına  kişisel veri sahibinden  kimliğin doğrulanmasına ilişkin bilgi talep edecektir. Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bu işlem için ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

RIZA METNİ

 

Başvuru Sahibi, Star Medya Ajans A.Ş’nin lisans hakkı sahibi olduğu TV4 logolu televizyon kanalında  yayınlanacak “Bil Bakalım” adlı yarışmaya katılmak üzere www.tv4.com.tr adresinde yer alan  ‘Başvuru Kayıt Formu’nda talep edilen bilgileri doldurmak suretiyle başvuruda bulunduğumu,  söz konusu formda bildirdiğim  bilgilerin doğru olduğunu,  bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan bizzat sorumlu olduğumu, Star Medya Ajans A.Ş’nin  ve grup şirketlerinin  başvuruda bulunduğum yarışmadan bağımsız olarak,  her türlü bilgilendirmenin telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla yapılmasına onay verdiğimi, yarışma kayıt formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığımı, yarışmacıları belirleme yetkisinin tek başına   Star Medya Ajans A.Ş yetkililerinin olduğunu, Star Medya Ajans A.Ş’nin  her zaman yarışma format ve şartlarını  değiştirme hak ve yetkisine  sahip olduğunu, 18 yaş altındakilerin velisinin rızası olmaksızın yarışmacı olamayacağını bildiğimi, başvuru formunda yer alan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve yarışma programının kapsam, amaç doğrultusunda toplanmasına işlenmesine 3. kişi kurum/kuruluşlara aktarılmasına bu amaçlar uyarınca gereken süreler ve sair yasal saklama süreleri boyunca saklanmasına özgür iradem ile açık rıza gösterdiğimi bu hususlarda  aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi  kabul ve beyan ederim.